Home Dokumenti Statut STK Goražde (do 2012 godine)
PDF  | Ispis |  E-mail

Stupanjem na snagu novog Statuta broj: 01/12 od 04.01.2012.godine, prestaje da važi ovaj Statut broj: 01/07 od 29.03.2007. godine godine.

Novi Statut kluba na sljedećem LINK-u


S t a t u t

STONOTENISKOG KLUBA „ GORAŽDE“


 1. I. PROGRAMSKI ZADACI KLUBA

I

Stonoteniski klub kao društveno – sportska organizacija nastala je u cilju zajedničkog djelovanja u razvijanju kvlitetnijeg stonoteniskog sporta čije ostvarenje podrazumijeva dosljedno pridržavaje masovnog principa rada u Klubu, počev od pionira, juniora i seniora / ki.

Ciljevi formiranja Stonoteniskog kluba podrazumijevaju pojedinačni kao i zajednički rad na ostvarivanju programa razvoja Kluba, vaspitanje omladine,sportske solidarnosti i razvijanje odbrambenih sposobnostisvojih članova.

II

Organi Stonoteniskog kluba konstituiše se i djeluje na skupštinskim izbornim osnovama putem kojih se ostvaruje kolektivni rad te pojedinačna  i kolektivna  odgovornost kao i Skupštinski princip odlučivanja.

III

Članovi kluba djeluju u svom radu  kroz aktivan rad u klubu i njegovim organima, komisijama i radnim tjelima kao i saradnjom  sa drugim klubovima, a u cilju realizacije programskih ciljeva Kluba, što će savkako doprinijjeti razvoju sporta u općini Goražde, Bosansko – podrinjskom kantonu, Federaciji BiH i državi Bosni

i Hercegovini.

IV

Polazeći od navedenih programskih zadataka stonoteniskog kluba utvđuje se donošenjem ovog Statuta, osnovene norme ponašanja.

II OPŠTE ODREDBE

Član   1.

Stonoteniski klub ima svojstvo društveno – pravnog lica a stiče ga danom upisa u registar kod nadležnog organa u skladu sa Zakonom.

Stonoteniski klub za preuzete obaveze odgovara svojom imovinom ( potpuna odgovornost ).

Naziv kluba je : Stonoteniski klub „ Goražde „.

Sjedište Stonoteniskog kluba je :

Član  2.

Stonoteniski klub Goražde ima svoj žiro račun kod poslovne banke.

Član  3.

Stonoteniski klub ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Stonoteniskog kluba „Goražde„ je pravougaonog oblika dimenzija 38 x 14 mm a u njemu je upisan tekst latiničnim pismom koji glasi : UDRUŽENJE STONOTENISKI KLUB „ GORAŽDE „ – GORAŽDE.

Štambilj Stonoteniskog kluba „ Goražde „ je pravougaonog oblika sa tekstom u prvom reu : Stonoteniski klub, u drugom redu je tekst :Goražde, a u trećem redu

Je tekst : Broj _______  u četvtom redu je tekst : Goražde, _______ / 200-god.

Stonoteniski klub ima svoj znak, amblem i zastavu.Odku o njihovom obliku i izgledu donosi predsjedništvo Stonoteniskog kluba.

Član 4.

Stonoteniski klub predstavlja i zastupa Presjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti

Ili spriječenosti zamjenik predsjednika po pismenom ovlašćenju.

Predsjednik Kluba je predsjednik Skupštine Stonoteniskog kluba.

Član  5.

Stonoteniski klub se može na način utvrđen zakonom, ovim Statutom i Odlukom

Predsjedništva udruživati u druge sportske saveze i sportska udruženja.

Član  6.

Rad kluba i njegovih organa je javan.

Član  7.

Članovi Stonoteniskog kluba su : izabrani članovi, aktivni sportisti kao i imaoci članskih legitimacija Kluba.

Aktivni članovi – sportisti djele se prema uzrastu na :

-      seniore / ke

-      omladince / ke i juniore – ke ( od 14 do 18 godina ) i

-      pionire / ke ( do 14 godina starosti ).

Članstvo u Klubu prestaje :

-      Prestankom rada Kluba na osnovu Zakon,

-      Svojevoljnim istupanjem iz članstva,

-      Odlukom komisije za disciplinsku odgovornost, odnosno Skupštine

-      Stonoteniskog kluba.

Čln  8.

Isključenjem iz kluba prestaje članstvo, ukoliko je isključejne uslijedilo kao utvrđena posljedica štetnosti djelovanja takvog člana za ugled Kluba ili

Posljedica teže disciplinske povrede pravila kluba.

Član 9.

U klubu je obavezno voditi imeničke registre dvojih članova kojima se izdaje članska legitimacija.

Sadržaj članske legitimacije i njen oblik utvrđuje se posebnom odlukom Predsjedništva za svoje članove Kluba.

Član  10.

Organi Kluba obavezni su da vode brigu o svojim članovima i čine sve napore u cilju postizanja vrhunskih sportskih rezultata u takmičennima, a posebno da brinu o zdravlju članova i o njihovom moralnom i društvenom razvoju.

Član  11.

ORGANI KLUBA SU :

 1. SKUPŠTINA
 2. PREDSJEDNIŠTVO
 3. NADZORNI ODBOR
 4. DISCIPLINSKI SUD

Član  12.

Organe Kluba bira osnivačka skupština Kluba.

Način izbora i opoziva članova i organa Kluba utvrđuje se statutarnom odlukom Stonoteniskog kluba.

Član  13.

Mandat organa Kluba i članova Skupštine traje četiri godine.Član Skupštine i član

Organa Kluba ima pravo podnijeti ostravku.O ostavci odlučuje Predsjednišvo Kluba, odnosno organ koji je izabrao i organ čiji je član. Član je za svoj rad

odgovoran organu koji ga je izabrao.

Član  14.

Skupština je najviši organ Kluba koji broji 10 članova.Skupštinu sačinjavaju izabrani članovi na način utvrđen statutarnom odlukom za izbor članova,

Zatim članovi organizacije sponzora, donatora,organa i organizacija Općine i BPK.

Način rada, odlučivanje i sazivanje Skupštine utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Član  15.

Prijedlog dnevnog reda sa odgovarajućim matrjalom za Skupštinu dostavlja se članovima najmanje 5 ( pet ) dana prije održavanja.

Član  16.

Škupština  razmatra :

-      ostvarenje načela o djelovanju i organizovanju Kluba,

-      donošenje i realizaciju programa razvoja Kluba,

-      izvještaj o radu Predsjedništva i njegovih organa,

-      izvještaj o radu Nadzornog odbora,

-      status i tretman u skladu sa programskom orijentacijom razvoja na nivou opštine i BPK-a Goražde.

Skupština utvrđuje :

-      prijedloge Kluba o politici razvoja fizičke kulture u cilju ostvarenja vrhunskih rezultata Kluba,

-      osnovne stavove koja će predstavnici Kluba zastupati u radu drugih organa i organizacija, u cilju razvoja Kluba, te fizičke kulture i sporta u cjelini,

-      politiku prikupljanja i raspodjelu sredstava potrebnih radu kluba.

Skupština donosi .

-      Statut Kluba, te njegove izmjene i dopune,

-      Poslovnik o svom radu,

-      Akta kojima se utvrđuje način, rad i poslovanje Kluba,

-      Planove razvoja,

-      Prvilnik i akta o finansijsko – materijalnom poslovanju kluba,

-      Pravilnik o nagradama i priznanjima,

-      Program rada kluba i njegovih organa,

-      Završni račun i fanansijski plan Kluba,

-      Odluku o ukidanju Kluba ili predsjedništva u skadu sa zakonskim propisima.

Član  17.

Skupština donosi odluke, zaključke i preporuke koje su obavezne za Klub i predlaže mjere u cilju unapređivanjua razvoja  stonoteniskog sporta.

Predsjedništvo Kluba formira slijedeće organe i komisije :

- Komisija za stručni i pedakoški rad,

- Tehnička komisija,

- Komisija za marketing, informisanje i propagandu,

- Zdravstvenu komisiju.

Komisije broje po tri ( 3 )  člana.

Predsjedništvo bira predsjednika i članove komisije sa mandatom od četiri godine.

Član  18.

Skupština vrši izbor članova Predsjedništva,Nadzorni odbor i svoje članove.

Skupština može osporiti mandat člana Skupšine ako postoje dokazi da se ogriješio o osnove programskog djelovanja,moralne vrijednosti na kojima se temelji rad Kluba.

Član  19.

Skupština Kluba se sastaje u skladu sa programom rada, a najmanje jeda puta godišnje.

Postoji redovna i vandredna Skupština koju saziva Predsjedništvo.

Predsjedništvo može sazvati Skupštinu na zahtijev Nadzornog organa.

Član  20.

Skupština punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine članova, a odluke su punovažne ako se za njh izjasnilo više od polovine prisutnih

članova.

Prilokom donošenja i usvajanja Statuta kao i njegovih izmjena i dopuna potrebno je da prisustvuje najmanje dvije trćine članova, a usvajanje se smatra punovažnim ako se o statutu ili njegovim izmjenama i dopunama izjasni više od polovine prisutnih članova.

PREDSJEDNIŠTVO

Član 21.

Skupština bira Predsjedništvo, kao izvršni organ, koji se satoji od devet (9) članova.Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini i najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu.

Član 22.

Skupština iz Sastava Predsjednišva bira predsjednika Skupštine koji je istovremeno i predsjednik Prdsjedništva sa mandatom od četiri (4) godine,i koji

za svoj rad odgovara skupštini i Prdsjedništvu kluba.Skupština bira jednog zamjenika predsjednika Predsjedništva, također sa mandatom od četiri (4) godine, kao i sekretara Predsjedništva sa istim trajanjem mandata.

Po isteku mandata predsjedniku, zamjeniku predsjednika i sekretaru može se obnoviti mandat za naredne četiri (4) godine.

Član 23.

Prava i dužnosti Predsjedništa :

-      obezbjeđenje sprovođenja odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,

-      organizuje rad na donošenju akata, programa i izvještaja kluba,

-      saziva Skupštinu i vrši pripreme za njen rad ,

-      razmatra materijale i programe Kluba,

-      imenuje predsjednike i članove komisije Predsjednišva,

-      utnđuje organizacju i daje saglasnost na sva akta donešena od strane njegovih komisija i drugih radnih tjela,

-      utvrđuje obim i strukturu administrativno stručnih i drugih poslova koje treba da obavlja Stručna služba Kluba,

-      izvršava finansijski plan Kluba i donosi njegov rebalans, te predlaže završni račun,

-      donosi poslovnik o svom radu,

-      određuje naredodavca i utvrđuje mu ovlaštenja za finansijsko poslovanje Kluba,

-      donosi odluke o dodjeljivanju nagrada i priznanja, stipendija i stimulisanju istaknutih sportista Kluba,

-      izvršava i druge zadatke koje mu u nadležnost stavi Skupština,

-      formira komisije o inventarisanju i potvđuje izvještaje,

-      pšodnosi izvještaje o svom radu Skupštini.

Predsjednišvo radi u sjednicama koje se sazivaju u skladu sa programom rada, najmanje jednom mjesečno, a saziva ih predsjednik Predsjedništva .

Predsjedništvo odlučuje punovažno ako sjednicama prisustvuje više od polovine članova, a odluke su punovažne ako se za njih izjasni većina prisutnih članova.

Član 24.

Predsjednišvo formira slijedeće stalne komisije :

 1. Komisija za materijalno – finansijsko poslovanje,
 2. Disciplinska komisija,
 3. Takmičarska komisija,
 4. Komisija za organizaciju, stručni rad, kadrove i marketing,
 5. Komisija za normativnu djelatnost,
 6. Komisija za nagrade i priznanja.

Komisije broje tri (3) člana, a iste su dužne donijeti svoje programe rada, pravila, mjerila i kriterije neophodne za svoj rad.

Predsjedništvo može obrazovati u slučaju potrebe i druge komisije i radna tjela.

Član 25.

Predsjedništvo saziva predsjednik, koji je ovlašten da predstavlja i zastupa Klub

i njegove organe pred nadležnim organima i drugim subjektima, a u skladu sa

pravilima Kluba i ovim Statutom.

Član 26.

NADZORNI  ODBOR

Nadzorni odbor se bira na Skupštini i sastoji se od tri (3= člana sa mandatom od

Četiri (4) godine.

Skupština bira predsjednika Nadzornog odbora, koji po potrebi prisustvuje sjednicama organa Kluba.

Član 27.

Odbor pregleda i ispravnost materijalno – finansijskog poslovanja u skladu sa

Programom rada  i pozitivnim zakonskim propisima, i o tome podnosi izvještaj Skupštini i Prdsjedništvu.

DISCIPLINSKI  SUD

Disciplinski sud se satoji od predsjednika i dva člana, koji imaju svoje zamjenike

A njihov izbor se vrši na period od četiri (4) godine.

Disciplinski sud radi po odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj

Odgovornosti Kluba.

Član 28.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KLUBA

U nadležnim organima i radnim tjelima Kluba i drugim asocijacijama izabrani

članovi djeluju na osnovu snjernica i stavova nadležnih organa Kluba koji su ga izabrali.

Rad člana Kluba je javan, koji za svoj rad i djelovanje odgovara organu koji ga je

izabrao, kao i organu koji  je član.Niko ne može biti biran za člana u isti orgn ili

radno tjelo više od dva puta uzastopno.

Kada izabrani član ne postupa u skladu sa smjernicama i stavovoma organa koji ga je izabrao, organ koji je izabrao tog člana može zamijeniti s og člana i prije isteka mandata na način i po postupku utvrđenim svojim aktom.

Član 29.

Kada nije u mogućnosti da obavlja svoju člansku funkciju ili se ne slaže sa stavovoma organa u kome je izabran, član ima pravo da podnese ostavku i za to ne može imati štetne poslijedice .

Član 30.

Predsjedništvo Skupšine organizuje neposredne odgovore u cilju ostvarivanja utvrđenih principa iz Statuta pri izboru članova za Skupštinu i druge sportske

asocijacije.

ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKI I DRUGI POSLOVI KLUBA

Član 31.

Administrativno – tehničke i stručne poslove Kluba u pravilu obavlja odgovarajuća služba Kluba.Obim i struktura ovih poslova utvrđuje Predsjedništvo

Kluba.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Predsjednišvo Skupštine.Izmjene i dopune

Ovog Stasuta vrše se na način kako je potvrđeno ovim Statutom.

Član 33.

Ovaj Statut stupa na snagu danom proglašenja na Osnivačkoj Skupštini Kluba odršanoj dana                                                godine.

STONOTENISKI KLUB „ GORAŽDE “                      SKUPŠTINA STONOTENISKOG KLUBA

G O R A Ž D E                                                           G O R A Ž D E

PREDSJEDNIK

Broj :.........................

Goražde,.................... 2007.godine.                    ___________________________________


 
Copyright © 2021 Stonoteniski klub Gorazde. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..
 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner