Home Dokumenti NOVI STATUT udruženja

NOVI STATUT

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut broj: 01/07 od 29.03.2007. godine.

 


 

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“, broj: 45/02) Udruženje Stonoteniski klub Goražde na skupštini održanoj 28.12.2012. godine godine,

d o n o s i:

 

 

STATUT

UDRUŽENJA STONOTENISKI KLUB GORAŽDE

 

 

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Udruženje Stonoteniski klub Goražde, (u daljem tekstu: klub) je dobrovoljna, nevladina, neprofitna organizacija koja se osniva i registruje kao udruženje za obavljanje sportskih djelatnosti.

Klub čine članovi koji stiču taj status, na način i po postupku utvrđenom Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Član 2.

Klub ima svojstvo pravnog lica.

 

Član 3.

 

Klub  može u okviru svoje djelatnosti i programskih ciljeva osnovati subjekte za privrednu i drugu djelatnost u sladu sa Zakonom.

 

Član 4.

Klub svoje djelatnosti provodi na području Bosansko - podrinjskog kantona Goražde u daljem tekstu: Kantona)

Klub može osnivati sa drugim klubovima odgovarajući savez ili se učlaniti u odgovarajuće saveze u oblasti sporta.

 

Član 5.

 

Odluke koje donose organi Kluba ne mogu biti u suprotnosti sa osnovnim aktima i statutima granskog saveza i odgovarajuće međunarodne sportske federacije.

Nadzor nad zakonitošću rada organa Kluba vrši Nadzorni odbor Kluba.

 

Naziv Kluba je: Stonoteniski klub  Goražde

 

Skraćeni naziv Kluba je:  STK Goražde

 

Sjedište Kluba je: 43. Drinske udarne brigade - općina Goražde

 

Telefon Kluba je: 062 331 439

 

E-mail Kluba je: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Web adresa kluba je: www.stonitenis.com.ba

 

Član 6.

 

Klub ima pečat, amplem i zastavu.

Pečat Kluba je okruglog oblika sa natpisom na rubu pečata: STONOTENISKI KLUB     GORAŽDE i slikom stonoteniskog reketa i loptice i natpisom u sredini pečata:

STK GORAŽDE

Amblem Kluba je stonoteniski reket sa lopticom

Zastava Kluba je pravougaonog oblika, bijele boje sa amblemom Kluba.

 

Član 7.

 

Radi ostvarivanja ciljeva i programskih zadataka, Klub se može učlaniti u druge sportske asocijacije u skladu sa Zakonom i odlukama Skupštine, odnosno Upravnog odbora Kluba.

 

Član 8.

 

U donošenju općih i drugih akata, kao i u izgrađivanju prijedloga, stavova, mišljenja i inicijativa, Klub  je nezavisano od drugih organa i institucija, političkih stranaka, drugih klubova i njihovih udruženja.

 

Član 9.

 

Klub raspolaže sa svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom.

 

Član 10.

 

Klub čine članovi – osnivači, sportisti, sportski radnici, stručni saradnici, zaposleni službenici i sponzori.

Svojstvo člana Kluba stiče se na način utvrđen ovim Statutom.

 

II PROGRAMSKI CILJEVI, AKTIVNOSTI I DJELATNOST KLUBA

Član 11.

 

Ciljevi, zbog kojeg je Klub osnovano, su :

-          Ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata;

-          Izgrađivanje sportiste kao vrhunskog takmičara i njegove ličnosti u duhu zahtjeva vremena u kojem živimo;

-          Osposobljavanje stručnog kadra za rad sa sportistima;

-          Rad sa seniori, juniri, kadeti, mlađi kadeti, subkadeti, selekcijama na taj način okupljanje većeg broja zainteresovanih za bavljenjem sportom;

-          Predstavljanje i afirmacija općina Goražde, Kantona, F BiH i države Bosne i Hercegovine na domaćim odnosno međunarodnim takmičenjima.

 

Član 12.

 

Radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva iz člana 11. ovog Statuta te sportskih aktivnosti koje obuhvataju fizičko vježbanje  (obučavanje i trening) i sportske priredbe (sportska takmičenja i sportske manifestacije) u klubu se obezbjeđuju svi neophodni uslovi za njihovo obavljanje izvršavanjem slijedećih djelatnosti:

-          Obučavanjem,

-          Planiranje i vođenje fizičkog vježbanja;

-          Sportsko suđenje;

-          Organizovanje sportskih priprema i takmičenja;

-          Iznajmljivanje opreme i objekata;

-          Poslovi stručnog osposobljavanja, usavršavanja i informisanja;

-          Savjetodavne i stručne usluge;

Član 13.

Planovima razvoja Kluba, koji se odnose na godišnji ili četverogodišnji  period, utvrđuje se nivo sportskih rezultata kao i način obezbjeđivanja neophodnih materijalnih, kadrovskih i organizacionih pretpostavki za njihovo ostvarivanje.

Klub može donositi i odgovarajuće operativne planove po različitim segmentima radi ostvarivanja godišnjih odnosno četverogodišnjih plana.

 

Član 14.

 

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih u članu 11. ovog Statuta i izvršavanja djelatnosti utvrđenih članom 12. ovog Statuta, Klub preko svojih organa donosi odgovarajuće opće i pojedinačne akte i propise kojima uređuje uslove i operacionalizira postupak njihovog ostvarivanja.

 

III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA KLUBA

 

Član 15.

 

Članom kluba može postati državljanin Bosne i Hercegovine bez obzira na godine života, spolnu, vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost.

Članom Kluba mogu postati i strani državljani pod uslovom utvrđenim ovim Statutom i Zakonom.

Učlanjenje se vrši davanjem pismenog akta (izjave) čiji oblik i sadržaj utvrđuje Nadležni organ Kluba.

Po davanju pismene izjave budući član Kluba dobija člansku legitimaciju čiji sadržaj i oblik utvrđuje Upravni odbor Kluba.

O članstvu u Kluba vodi se posebna evidencija.

 

Član 16.

 

Član Kluba ima pravo na :

-          Iznošenje vlastitih mišljenja, stavova, prijedloga i inicijativa od značaja za rad Kluba;

-          Biranje članova u organe Kluba kao i pravo da bude biran u ove organe;

-          Prijedloge za izbor nosilaca funkcija u organima Kluba, kao i pravo da bude biran za nosioca funkcija u tim organima;

-          Objektivna, blagovremena i redovna obavještavanja o radu Kluba i njihovih organa.

 

Član 17.

 

Član Kluba ima obavezu da se :

-          Pridržava kodeksa ponašanja članova Kluba;

-          Objektivno i nepristrasno u razgovorima ili na drugi način izlaže svoje mišljenje o radu Kluba i njegovih organa;

Član Kluba je obavezan da plaća članarinu u visini i na način utvrđen odlukom Upravnog odbora Kluba.

 

Član 18.

 

Članovima Kluba smatraju se i takmičari u svim sportskim selekcijama, stručni kadar određen Zakonom koji radi za potrebe ovih selekcija kao i svi zaposleni u službi Kluba.

Licima iz stava 1. ovog člana izdaje se članska karta bez obaveze da li su dali pismenu izjavu i da li plaćaju članarinu.

Članarina za lica iz stava 1. ovog člana je dobrovoljna.

Članovi Kluba, takmičari ili stručni kadar za usavršavanje, mogu primati stipendije, naknade i druge vrste novčanih primanja utvrđene općim aktima Kluba.

 

Član 19.

 

Članstvo u Klubu  prestaje istupanjem člana Kluba na osnovu njegove pismene izjave, brisanjem iz evidencije zbog neplaćanja članarine tri (3) mjeseca uzastopno, isključenjem ili smrću.

Prestanak članstva u Klubu utvrđuje se posebnim aktom, a u skladu sa propisima sportskih asocijacija koje regulišu ovu oblast.

 

Član 20.

 

Prestankom članstva u Klubu prestaju sva prava člana u odnosu na Klub i njegovu imovinu, dok ostaju obaveze, koje je član ranije preuzeo i iste mora izvršiti u primjerenom ili roku koje odredi Upravni odbor Kluba.

Uplaćena članarina se ne vraća.

Članska knjižica se nakon prestanka članstva poništava, odnosno ništavna je.

 

Član 21.

 

Član Kluba će biti isključen ako djeluje suprotno interesima Kluba i sporta, odnosno Statutu, programima rada Kluba kao i kodeksu ponašanja člana kluba i prekoračenja ili zloupotrebe svog položaja.

Odluku o isključenju donosi komisija za isključenje (disciplinska komisija) koju obrazuje Skupština Kluba, a čine je predsjednik i dva (2) člana.

Žalba na odluku o isključenju može se podnijeti Upravnom odboru Kluba u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja odluke o isključenju.

 

Član 22.

 

Inicijativu za donošenje odluke o isključenju mogu podnijeti nadležni organi Kluba.

Inicijativa se pokreće u pismenoj formi i dostavlja se Komisiji iz stava 2. člana 21. ovog Statuta.

Od momenta podnošenja inicijative iz ovog člana ili usmenog saopćenja stava Kluba odbora Kluba smatra se da je član Kluba suspendovan u Klubu.

 

Član 23.

 

Član protiv koga je pokrenut postupak za isključenje ne može, do konačne odluke, vršiti bilo kakve funkcije u organima Kluba.

 

Član 24.

 

Član kluba koji je brisan iz evidencije članstva može na vlastiti zahtjev ili na inicijativu nekog organa Kluba ponovo postati članom Kluba o čemu se odlučuje shodno načinu propisanom za postupak učlanjenja u Klub.


IV ORGANIZACIJA KLUBA

 1. 1. Skupština Kluba

Član 25.

 

Skupština Kluba (u daljem tekstu Skupština) je najviši organ Kluba u okviru prava i dužnosti Kluba.

 

Član 26.

 

Skupština u okviru prava i dužnosti Kluba:

 

 1. Donosi Statut Kluba, kao i dopune i izmjene Statuta;
 2. Daje mišljenje o statutima strukovnih saveza čiji je član Klub;
 3. Bira i opoziva članove Kluba odbora, imenuje i opoziva lica ovlaštena za Zastupanje i predstavljanje Kluba;
 4. Usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor i Nadzorni odbor Kluba;
 5. Odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Kluba;
 6. Utvrđuje i donosi planove razvoja Kluba;
 7. Razmatra pitanja, donosi odluke i druga akta koja se odnose na :

-          Utvrđivanje metoda i oblika prikupljanja neophodnih materijalnih i u okviru toga finansijskih sredstava neophodnih za rad Kluba;

-          Javnost rada Kluba kao i način informisanja članova i ukupne javnosti o radu;

-          Saradnja Kluba sa drugim sportskim organizacijama i njihovim asocijacijama;

-          Nagrada i priznanja;

 1. Donosi odluku o izboru predstavnika Kluba u druge sportske asocijacije;
 2. Donosi finansijski plan i završni račun;

10. Vrši druga prava i dužnosti u skladu sa ovim Statutom;

11. Skupština može u sladu sa ovim Statutom i svojim odlukama prenijeti u nadležnost Upravnog odbora određene poslove iz okvira svojih prava i dužnosti osim onih koji se odnose na statusna pitanja i planove razvoja.

Član 27.

 

Skupštinu čini jedanaest (11) delegata koji se biraju iz reda članova Kluba i tačan broj određuje Skupština.

 

Član 28.

 

Mandat delegata u Skupštini traje četiri (4) godine.

Broj mandata delegata u Skupštini nije ograničen.

Mandat delegata u Skupštini prestaje prije isteka vremena kad podnese ostavku, bude opozvan ili u slučaju smrti.

 

Član 29.

 

Skupština se može održati ako je prisutno više od polovine (1/2) ili dvije trećine (2/3) delegata.

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja prisutnih delegata.

Član 30.

 

Skupština donosi Poslovnik/Pravilnik o radu Skupštine.

Poslovnikom/Pravilnikom se uređuju pitanja unutrašnje organizacije i rada Skupštine, uslovi za rad delegata Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Skupštine.

 

Član 31.

 

Svaki delegat Skupštine ima pravo da učestvuje u radu Skupštine i u radu skupštinskih odbora i da odlučuje o pitanjima iz njihove nadležnosti u skladu sa Statutom i Poslovnikom/Pravilnikom Skupštine.

 

 

Član 32.

 

Delegat Skupštine ima pravo :

-          Podnositi prijedloge i pokretati druga pitanja iz djelokruga Skupštine;

-          Postavljati pitanja koja se odnose na rad Upravnog odbora i skupštinskih odbora;

-          Tražiti obavještenja i podatke koja su mu potrebna za vršenje njegove dužnosti u Skupštini;

-          Da se obavještava o radu Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora Kluba, skupštinskih odbora i komisija.

 

Član 33.

 

Delegat Skupštine je dužan da redovno dolazi na sjednice Skupštine i da se pridržava odluka Skupštine.

 

Član 34.

 

Skupština ima predsjednika i potpredsjednika koje bira iz reda delegata Skupštine.

Mandat predsjednika i potpredsjednika je četiri (4) godine.

Broj mandata predsjednika i potpredsjednika nije ograničen.

 

Član 35.

 

Predsjednik :

-          Predsjedava Skupštinom;

-          Saziva sjednice Skupštine;

-          Stara se o provođenju odredaba Poslovnika/Pravilnika Skupštine;

-          Potpisuje akta koja donosi Skupština;

-          Zajedno sa potpredsjednikom Skupštine, a uz konsultaciju sa predsjednikom Upravnog odbora može imenovati dva (2) člana Upravnog odbora iz reda sponzora;

-          Vrši i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština.

Skupština se može sazvati na prijedlog većine članova Kluba i na prijedlog Upravnog odbora Kluba.

Skupština se saziva najmanje jednom u toku godine.

 

 

 

Član 36.

 

Potpredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku Skupštine u vršenju njegovih poslova i zamjenjuje ga u odsutnosti ili druge spriječenosti.

 

Član 37.

 

Radi razmatranja prijedloga, odluka i drugih akata kao i radi pretresanja drugih pitanja ili za donošenje konkretnih zaključaka i rješenja o kojima je Skupština donijela opća akta i odluke, Skupština može obrazovati komisije kao svoja radna tijela.

Sastav, djelokrug i druga pitanja od značaja za funkcionisanje skupštinskih komisija uređuju se Poslovnikom/Pravilnikom Skupštine ili posebnim odlukama.

 

Član 38.

 

Skupština može obrazovati radna tijela za izbor i imenovanje kao i za nagrade i priznanja.

 

 

 1. 2. Nadzorni odbor

 

Član 39.

Kontrolu nad radom Kluba vrši Nadzorni odbor Kluba.

Nadzorni odbor čine najmanje tri (3) člana koje bira Skupština Kluba po mogućnosti iz reda stručnih osoba za finansije i pravo.

Skupština radi praćenja ostvarivanja zakonitosti u radu i poslovanju Kluba razmatra izvještaje Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor broji tri (3) člana i bira se na period od četiri (4) godine, a Skupštini kluba podnosi izvještaj iz svog djelokruga.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik/Pravilnik o svom radu.

Odredbe ovog Statuta koje se odnose na Upravni odbor shodno se primjenjuju i na Nadzorni odbor ako iste nisu drugačije regulisane.

 

 1. 3. Upravni odbor

 

Član 40.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine.

Upravni odbor ima predsjednika, potpredsjednika i najviše 5 članova Upravnog odbora, od čega najmanje jednan iz reda sponzora.

Predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor iz reda svojih članova.

Upravni odbor se može upotpuniti sa članovima iz reda sponzora, o čemu može odlučiti Upravni odbor do verifikacije Skupštine, a izvršena dopuna članstva će se prijaviti nadležnom Ministarstvu.

 

Član 41.

 

Članove Upravnog odbora bira Skupština.

O predloženim kandidatima za članove Upravnog odbora u Skupštini se glasa tajno ili javno, o čemu Skupština posebno odlučuje.

Izabrani su oni članovi Upravnog odbora koji su dobili veći broj glasova od ukupnog broja prisutnih delegata Skupštine.

Poslovnikom/Pravilnikom Skupštine potpunije se razrađuje postupak predlaganja i izbora članova Upravnog odbora.

Član 42.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine.

Broj mandata članova Upravnog odbora nije ograničen.

Mandat člana Upravnog odbora može prestati razrješenjem, ostavkom, opozivom ili smrću.

Poslovnikom/Pravilnikom Skupštine potpunije se regulišu pitanja iz prethodnog stava.

 

Član 43.

 

Upravni odbor vrši sljedeće poslove i zadatke:

 

 1. Priprema sjednice Skupštine;
 2. Priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata iz nadležnosti Skupštine;
 3. Provodi politiku, zaključke i izvršava druge odluke koje je donijela Skupština;
 4. Upravlja imovinom Kluba i odgovoran je za funkcionisanje Kluba;
 5. Donosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu i finansijske izvještaje na kraju kalendarske godine i dostavlja ih Skupštini i Nadzornom odboru na usvajanje;
 6. Utvrđuje prijedlog programa rada i finansijskog plana i odgovoran je za realizaciju istih;
 7. Predlaže programe i planove razvoja Kluba;
 8. Utvrđuje organizaciju i sistematizaciju Kluba;
 9. Utvrđuje sistem stručnog rada sa odgovarajućim selekcijama u Kluba;

10. Utvrđuje ponašanje takmičara i stručnog kadra;

11. Daje uputstva i smjernice za rad funkcionerima Kluba;

12. Imenuje funkcionere Kluba i rukovodioce i članove odgovarajućih radnih tijela Upravnog odbora;

13. Imenuje šefa stručnog štaba, članove Stručnog štaba ili trenere;

14. Razmatra pitanja, donosi akte, odluke, rješenja i zaključke koji se naročito odnose na :

-           Utvrđivanje bitnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa takmičarima, trenerima i drugim fizičkim ili pravnim licima koji obavljaju određene djelatnosti za potrebe Kluba (sadržaj prava i obaveza, način izvršavanja  prava i obaveza, trajanje ugovora, cijena);

-          Utvrđivanje bitnih elemenata Ugovora o sportskom sponzorstvu (sadržaju prava i obaveza, trajanje ugovora i cijena);

-          Na disciplinske mjere i nagrađivanja;

-          Za izvršenje finansijskog programa i plana;

-          Organizaciju vođenja evidencije u skladu sa jedinstvenim informacionim sistemom u sportu u skladu sa Zakonom;

-          Organizaciju Kluba;

-          Informisanje javnosti o radu Kluba;

-          Obezbjeđivanje statusnih pitanja igrača, trenera, sportskog direktora Kluba (primanja, stanovanje, osiguranje, zdravstvena zaštita, nagrade i stimulacija);

-          Donosi potrebne akte i odluke u vezi izvršenja člana 3. ovog Statuta;

-          Sportsku opremu i sportske rekvizite kao i korištenje sportskih objekata za takmičenja i treninge;

-          Saradnja sa sportskim savezima, udruženjima, javnim fondovima i stručnim institucijama i drugim organima i organizacijama;

-          Vrši i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva i zadataka Kluba u skladu sa svojim pravima i nadležnostima utvrđenim ovim Statutom i vlastitim odlukama.

15. Donosi Poslovnik/Pravilnik Upravnog odbora.

Upravni odbor se može održati ako je prisutna nadpolovična većina članova Upravnog odbora, a odluke donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

 

Član 44.

 

Predsjednik Upravnog odbora saziva i rukovodi radom Upravnog odbora, potpisuje akta Upravnog odbora i vrši druge poslove i zadatke koji se potpunije definišu Poslovnikom/Pravilnikom Upravnog odbora.

Poslove iz stava 1. ovog člana obavlja potpredsjednik u slučaju odsutnosti ili hitnosti, uz prethodnu konsultaciju predsjednika.

 

Član 45.

 

Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati radna tijela.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarivanja odgovornosti ovih radnih tijela prema Upravnom odboru.

 

Član 46.

 

Upravni odbor, radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja svojih poslova i zadataka, može obrazovati radna tijela iz oblasti stručnog rada sa svim selekcijama u Klubu, kao i iz oblasti zdravstvene zaštite.

Radi efikasnijeg i kvalitetnijeg rada Kluba, Upravni odbor može obrazovati klubove i sekcije unutar Kluba.

Član 47.

 

Upravni odbor svojim Poslovnikom/Pravilnikom naročito utvrđuje vlastitu organizaciju rada kao i način ostvarivanja odgovornosti pojedinih članova Upravnog odbora prema Upravnom odboru kao kolegijalnom upravnom tijelu.

 

 

V JAVNOST RADA I INFORMISANJE

 

Član 48.

 

Rad organa Kluba i drugih tijela je javan u Klubu.

 

Član 49.

 

Javnost rada organa i tijela Kluba obezbjeđuje se :

-          Javnim održavanjem sjednica;

-          Informisanjem članova Kluba kao i organa Kluba, saveza, javnih ustanova i stručnih institucija;

-          Redovnim održavanjem konferencija za štampu;

-          Objavljivanjem značajnih odluka iz osnovne djelatnosti Kluba u štampi, na televiziji, radiju i dr.;

-          Javnim oglašavanjem donesenih osnovnih akata Kluba;

-          Javnim istupanjem članova u sredstvima javnog informisanja i dr.

 

Član 50.

 

Organi Kluba su dužni da na pogodan način obavještavaju javnost o zakazanim sjednicama i da omoguće njihovo prisustvo sjednicama.

Organi Kluba mogu u posebnim slučajevima donijeti odluku o tome da rade na sjednicama bez prisustva javnosti.

U slučaju utvrđenim prethodnim stavom predstavnik organa Kluba dužan je javnost upoznati o razlozima takve odluke.

Član 51.

 

Organi Kluba  mogu donijeti odluku da izdaju redovan ili povremen informativni bilten za javnost.

 

VI NAČIN OBEZBJEĐIVANJA FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI KLUBA

 

Član 52.

 

Sportske aktivnosti finansiraju se:

a)    od članarina,

b)   iz budžetskih sredstva Kantona i budžetskih sredstava općina na području Kantona,

c)    iz donacija i sponzorstva pravnih i fizičkih lica,

d)   iz prihoda stečenih aktivnostima utvrđenim statutom Kluba,

e)    iz drugih izvora.

 

 

Klub  može osnivati privredne subjekte u skladu sa Zakonom preko posebno osnovanog pravnog lica.

Član 53.

 

Radi utvrđivanja namjene, obima i raspodjele finansijskih sredstava Klub utvrđuje finansijski plan za svaku godinu.

Prihodi i rashodi utvrđeni finansijskim planom moraju biti uravnoteženi.

Skupština je dužna najmanje jednom godišnje usvojiti Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu dvotrećinskom većinom glasova, a koje priprema i Skupštini dostavlja Upravni odbor.

 

 

VII ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Član 54.

 

Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Kluba su predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora.

Mandat lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje je četiri (4) godine s pravom reizbora.

 

Član 55.

 

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se po istom postupku po kojem se donosi i Statut.

Inicijativu za izmjene i dopune može dati Upravni odbor Kluba.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

 

 

VIII INFORMACIONI SISTEM

Član 56.

U cilju sistematskog praćenja i evidentiranja stanja u Klubu, stručne, naučne i izdavačke djelatnosti, Klub vodi evidenciju u skladu s jedinstvenim informacionim sistemom u sportu u skladu sa Zakonom.


IX SPOROVI

 

Član 57.

 

Pravilo je da članovi Kluba isključivo sporove sa Klubom i međusobne sporove rješavaju preko i unutar odgovarajućih sportskih organa i arbitražnih sportskih tijela.

Čak i ako Zakonski propisi  omogućavaju institucijama i pojedincima navedenim u prethodnom stavu, da pred redovni sud podnesu žalbu na odluke donesene od strane sportskih tijela, članovi Kluba suzdržat ce se od toga sve dok nisu iscrpljene sve mogućnosti sportskog pravosuđa ili pod njegovom nadležnošću.


X PRESTANAK RADA KLUBA

Član 58.

 

Klub prestaje sa radom u slučaju :

-          Ako se utvrdi da je Klub prestalo djelovati;

-          Ako nadležno Ministarstvo donese odluku o prestanku rada Kluba u skladu sa Zakonom.

Klub se može pripojiti, razdvojiti ili na drugi način transformisati dvotrećinskom odlukom Skupštine.

U slučaju prestanka rada Kluba imovina se raspoređuje shodno odluci Skupštine Kluba, u skladu s odredbama ovog Statuta.

 

 

 

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 59.

Opća akta Kluba ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

 

Član 60.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut broj: 01/07 od 29.03.2007. godine godine.

 

Član 61.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od dana upisa (promjena - za ponovno donošenje) u Registar udruženja koji vodi nadležno Ministarstvo.

 

 

Broj : 01/12

 

Goražde, 04.01.2012.godine.                                          

Predsjednik Skupštine

Mesud Kumro

___________________

 

 
Copyright © 2021 Stonoteniski klub Gorazde. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..
 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner